Vitajte

MENU

Videoprodukcia, fotografia, webdesign PHOTOCAM WEB Tu nájdete ukážky svadobných videoklipov,
fotografií a všetky ukážky našej práce.
Uvítame akýkoľvek komentár
Video, Foto doplnky a Služby PHOTOCAM STORE Navštívte aj náš online obchod,
kde nájdete plno zaujímavých vecí.
ako pre jednotlivcov tak aj profesionálov. UŽ ČOSKORO!
...a k tomu niečo navyše PHOTOCAM BLOG Ako našu prácu vidíme my bez okolkov a
zbytočných rečí. Proste názory, zaujímavé
myšlienky a nové postupy. UŽ ČOSKORO!
Login Registrácia

Výhody registrácie

PHOTOCAM media, s.r.o. sa chce čo najviac priblížiť svojim zákazníkom a k tomu slúži aj toto jednoduché administračné rozhranie, kde môžete mať maximálny prehľad nad svojimi objednávkami a vždy uvidíte čo máme nové. Stačí sa zaregistrovať a naša vzájomná komunikácia sa značne zjednoduší. Je to úplne jednoduché !

Čo získam registráciou ?

 • možnosť získať pestré zľavy, výhody a pozornosti
 • VYTVÁRAŤ a upravovať objednávky
 • faktúry za objednané služby dostupné online
 • navštevovať bežne nedostupné sekcie stránky
 • stále prístupná história objednávok
 • informácie o nových článkoch, novinkách a galériách
 • administrácia všetkých 'postnutých' komentárov
 • ...a mnoho ďalšieho;)
Registrovať

Pravidlá registrácie

Nasledujúci text si pozorne prečítajte. Pri registrácii je NEVYHNUTNÉ potvrdiť súhlas s týmito podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov.

Pravidlá registrácie Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky

Administračné rozhranie stránky PHOTOCAM media, s.r.o. má za úlohu slúžiť najmä potenciálnym záujemcom o naše služby. Registrácia je však povolená KOMUKOĽVEK a bez vekového alebo územného obmedzenia. Ešte pred registráciou na PHOTOCAM media, s.r.o. upozorňujeme, že akékoľvek zistené aktivity mierené na zneužitie registrácie za účelom nelegálneho získania osobných informácií ostatných užívateľov alebo nekalej činnosti a spamovania v komentároch bude postihované okamžitým blokovaním užívateľského účtu bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Po registrácii má každý užívateľ právo upraviť základné údaje vo svojej administrácii bez ďalšieho zásahu administrátora. Zásah do zadaných a odoslaných údajov si PHOTOCAM media, s.r.o. vyhradzuje len v prípade hanlivých, vulgárnych, rasistických, diskriminačných a iných neetických, či nezákonných vyjadrení.

Úvodné ustanovenia

Tento dokument obsahuje informácie o získavaní a spracovaní osobných údajov používateľov, ktorí využívajú služby PHOTOCAM media, s.r.o. PHOTOCAM media, s.r.o. rešpektuje právo na súkromie svojich používateľov a snaži sa vynaložiť maximálne úsilie, aby boli oboznámení o spôsobe zaobchádzania s ich osobnými údajmi. Vzhľadom na vykonávanie komplexných bezpečnostných predpisov, zaobchádzanie s osobnými údajmi používateľov PHOTOCAM media, s.r.o. spĺňa všetky bezpečnostné štandardy. Súhlasom s podmienkami používania produktov alebo služieb PHOTOCAM media, s.r.o., používatelia akceptujú zaobchádzanie s ich osobnými údajmi podľa znenia v tomto dokumente.

Poskytnuté údaje

Údaje získané prostredníctvom webovej stránky photocam.sk, tj. osobné a iné informácie o používateľovi slúžia na dokončenie registrácie a súčasne na zabezpečenie prístupu používateľa k službám PHOTOCAM media, s.r.o.. Pri registrácii na našej webovej stránke, http://www.photocam.sk, vás žiadame, aby ste nám poskytli tieto informácie: Meno a priezvisko a emailovú adresu. Poskytnuté údaje musia byť uvedené pravdivo, v prípade akýchkoľvek zmien je používateľ povinný tieto údaje aktualizovať.

Niektoré z poskytovaných informácií o používateľovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému a pod., môžu byť automaticky získané, ak používateľ navštívi naše webové stránky. Pri kontaktovaní z našej strany môže byť používateľ vyzvaný k predloženiu prístupových údajov, ktoré uviedol pri registrácii na našich stránkach. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi používateľom a PHOTOCAM media, s.r.o. budú výhradne použité k odpovediam na otázky zo strany používateľa.

Ochrana údajov

PHOTOCAM media, s.r.o. zaručuje, že všetky vykonávané činnosti pri spracovávaní osobných údajov používateľov, sú v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavným účelom zhromažďovania osobných údajov a iných informácií o používateľoch je modernizácia a zlepšenie funkcií jednotlivých služieb PHOTOCAM media, s.r.o.. Vzhľadom na vyššie uvedený postup prekonávame očakávania našich používateľov, vykonávame tak neustály vývoj našich produktov, ktorých používanie sa stáva oveľa jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

PHOTOCAM media, s.r.o. sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje a ďalšie informácie o používateľoch tretím stranám, pokiaľ táto povinnosť poskytnúť informácie nevyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Poskytnuté informácie o používateľovi môžu byť použité v prípade porušenia podmienok používania, zneužívania finančných prostriedkov a v nutnosti prijať opatrenia proti všetkým nezákonným činnostiam používateľa. PHOTOCAM media, s.r.o. neposkytne žiadne informácie alebo osobné údaje tretím stranám pre marketingové alebo iné účely.

PHOTOCAM media, s.r.o. si vyhradzuje právo na použitie emailovej adresy pre marketingové účely spojené s prezentáciou alebo aktualizáciou produktov a služieb priamo súvisiacich s PHOTOCAM media, s.r.o..

Dočasné súbory

Dočasné súbory tzv. 'Cookies' môžú byť uložené pri používaní produktov a služieb poskytovaných PHOTOCAM media, s.r.o. Sú to informácie zaslané na server a uložené na počítači používateľa za účelom jeho identifikácie pri využívaní našich služieb. PHOTOCAM media, s.r.o. využíva cookies výhradne za účelom personalizácie konkrétneho používateľa. Cookies môžu byť použité za predpokladu, že sú akceptované prehliadačom, a že nemôžu byť odmietnuté pamäťovým médiom. Používatelia, ktorí odstránili cookies, alebo ich neprijal prehliadač, nemájú prístup k službám, ktoré poskytuje PHOTOCAM media, s.r.o.

Ochrana dát

PHOTOCAM media, s.r.o. robí všetko pre ochranu poskytnutých údajov pred stratou, zničením, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Postupy pre spracovanie údajov sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov - Zákon č. 122/2013 Z.z.

Využívame opatrenia a technológie pre zabezpečenie úplnej bezpečnosti údajov poskytnutých používateľmi. Údaje sú k dispozícii iba pre používateľa alebo osobu, pre ktorú bol udelený autorizovaný prístup. PHOTOCAM media, s.r.o. podniká všetky potrebné kroky na aktualizáciu a modernizáciu systémov ochrany údajov. Žiadnemu prenosu dát prostredníctvom internetu však nemôžeme zaručiť 100% bezpečnosť.

Zmeny v tomto texte

PHOTOCAM media, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu bez povinnosti informovať používateľov o zmene. Požívateľ sa môže kedykoľvek oboznámiť s aktuálne platným znením stratégie ochrany osobných údajov a súkromia na našej internetovej stránke http://www.photocam.sk. Ďalšie používanie služieb sa považuje za súhlas o prijatí zmien v tomto dokumente.

1. Nasledujúce obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky na fotografické služby a videoprodukciu. Iné dohody a zmeny, ktoré nie sú spomenuté a nie sú zhodné so všeobecnými obchodnými podmienkami, budú uznané, len v prípade písomného potvrdenia.

2. Predmetom týchto podmienok sú všetky fotografom a kameramanom vytvorené produkty.

Autorské práva

1. Fotografovi a kameramanovi (ďalej len dodávateľ) prislúcha autorské právo na fotografie a videá podľa miery autorského zákona.

2. Všetky uživateľské práva vzniknuté počas fotenia a natáčania videa, budú definitívne a časovo neobmedzene prenesené na fotografa kameramana.

3. Objednávateľ/klient má právo fotografie a spracované videozáznamy šíriť pre vlastné učely a ďalej ich rozmnožovať. V prípade komerčného použitia (reklamy, produktové videá a pod.) je objednávateľ/klient povinný vyžiadať si povolenie od autora.

4. Pri použití fotografií a videozáznamov na sociálnych sieťach na komerčné účely môže fotograf alebo kameraman, pokiaľ nebolo inak dohodnuté, požadovať, aby bol pomenovaný autor diela. Poškodenie práva na určenie mena oprávňuje fotografa a kameramana k náhrade škody.

5. Originálne dáta zostávajú výhradne u fotografa a kameramana. Vydanie surových materiálov zákazníkovi prebieha len po vzájomnej dohode. Za týmto účelom môže byť účtovaný poplatok podľa platného cenníka.

Provízia/odmena

1. Za fotografické služby a videoprodukciu sa účtuje vopred dohodnutá suma podľa platného cenníka.

2. Pri objednaní služby je zákazník povinný uhradiť dohodnutú zálohu do 7 pracovných dní od spísania záväznej objednávky.

3. V prípade STORNO objednávky sa záloha vracia len v prípadoch, za ktoré zákazník nenesie zodpovednosť - tzv. “vyššia moc” - úmrtie v rodine, náhla choroba a pod. Plná výška zálohy sa vracia aj v prípade STORNO objednávky dodávateľom služieb.

4. Po uhradení zálohy nie je možná zmena úrovne objednávky smerom nadol (balíčky, úrovne a pod.). Po uhradení zálohy je možné zmeniť objednávku na vyššiu úroveň. V prípade zmeny objednávky smerom nadol sa účtuje poplatok vo výške 50% zo sumy rozdielu pôvodnej a novej úrovne.

5. Doplatok za služby je zákazník povinný uhradiť najneskôr v deň odovzdania diela.

Ručenie/záruka

1. Dodávateľ fotografie a videá starostlivo uschová. Je oprávnený, ale nie povinný ushované materiály po 2 rokoch od ukončenia objednávky zničiť.

2. Dodávateľ ručí za svetelnú stálosť a životnosť fotiek a DVD nosičov v rámci záruky výrobcu fotografického materiálu a digitálnych médií.

3. Dodávateľ má práva na STORNO objednávky v prípade nečakaných udalostí tzv. “vyššej moci”. V prípade STORNO objednávky zo strany dodávateľa, je povinný za seba nájsť relevnantú náhradu, prípadne vrátiť uhradenú zálohu, podľa vzájomnej dohody s odberateľom/klientom.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje zákazníka, potrebné k obchodnému vzťahu, môžu byť uschované. Fotograf a kameraman sa zaväzuje, že všetky informácie, ktoré mu boli v rámci objednávky poskytnuté, bude používať dôverne v súlade so aktuálnym a platným Zákonom o ochrane osobných údajov a nebude ich poskytovať tretím osobám.

Reklamácia

1. Odberateľ/klient má právo do 7 dní na zmenu kolekcie fotografií alebo obsahu videozáznamu (do max. 30% celkovej dĺžky).

2. Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať poplatok podľa aktuálneho cenníka za zmeny nad rámec reklamácie.

3. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený.

4. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

5. Reklamácia sa vybaví podľa možností najneskôr do 30 dní.

6. O každej reklamácií sa vybaví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane zákazník a originál sa založí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.4.2015

 • Videoprodukcia

 • Fotografia

 • Web & Design

  Webový portál pre masáže Veronika

  Webový portál pre Masáže Veronika Piatok 25.4.2014 | 10:34

  Webový portál pre masážny salón Masáže Veronika v rozsahu základného balíčka WEB Basic. Prezentačná stránka bez administrácie s kontaktnými formulármi. www.masaze-ca.sk...

NEWS & COMMENTS

Pridaj sa k nám a realizuj sa!

Pridaj sa k nám! Sobota 6.2.2016 | 02:17 | Photocam.sk

Milí priatelia, máme tu niečo pre všetkých, ktorí by radi zhmotnili svoju kreativitu v atraktívnej a flexibilnej oblasti fotografie, reklamy a video produkcie a neprekážalo im sedieť s dvoma mladými ľuďmi vedľa seba. Hľadáme totiž do tímu dvoch šikovných ľudí, ktorí by sa radi realizovali a neboja sa povedať svoj názor... Baví ťa fotografia, video či grafika ani sú ti neznáme pojmy ako Adobe, vektor a motion graphic? Tak to by si sa nám určite mal ozvať. Pre tých ktorí radšej komunikujú a radi by sa realizovali v oblasti predaja, máme ešte nevyhriate miestečko obchodného zástupcu. Ak v tebe t...

 • Komentár užívateľa - Deniska
  Streda 17.10.2012 | 16:44

  Nádherné fotky......

 • Komentár užívateľa - Danka a Lukáš
  Streda 23.7.2014 | 19:40

  Ďakujeme veľmi pekne za krásne fotky a dvd, bude to pre nás krásna spo...

 • Komentár užívateľa - Martina
  Štvrtok 2.10.2014 | 08:39

  Väčšina ľudí po svojom VEĽKOM dni premýšľa, že mnohé veci mohli urobiť...

 • Komentár užívateľa - Simona Košťalová
  Štvrtok 10.7.2014 | 22:39

  Ahoj Photocam, sedime s mojim manzelom doma pri pocitaci a pozerame na...

Tehotenské fotoSvadobné fotoFarebný jesenný svadobný zostrih so svadby Eriky a Mirka zo dňa 4.10.2014Rodinné fotoRande fotografieSvadobný videoklip Simonka a Milan zo dňa 31.5.2014Svadobný zostrih zo svadby Danky a Lukáša - 3.5.2014Rodinné fotografie Miuška a jej rodičia, ateliér ČadcaSvadobný klip zo svadby Peťky a JurajaRodinné foto